Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare Durrës është një institucion që varet nga Ministria e Kulturës, i cili merret me mirëmbajtjen, ruajtjen dhe administrimin e Trashëgimisë Kulturore. Drejtoria ka sektorë në Durrës, Tiranë, Elbasan, Fier dhe Krujë.